Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego
Kwota konkursu: 450 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o chrakterze transgranicznym
Kwota konkursu: 190 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 105 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy i letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury i sztuki
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Ekologia i ochrona zwierząt 2020
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2019-12-11 15:00:00Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nim jakości życia, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Kwota konkursu: 9 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Gmina Pawłowice2019-12-11 11:00:00OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020
Kwota konkursu: 340 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-11-25 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 r. z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 915 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-11-25 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 680 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-11-26 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 127 050.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-11-29 15:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-12-04 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2022 z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 650 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-12-04 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2019-12-11 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-16 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”
Kwota konkursu: 180 271.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-12 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
Kwota konkursu: 150 415.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-11 12:00:00„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego”
Kwota konkursu: 588 220.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-12 15:00:00„Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
Kwota konkursu: 246 200.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-13 14:00:00Inetegracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w zyciu społecznym seniorów
Kwota konkursu: 855 897.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-16 15:00:00Działalność charytatywna
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-13 14:00:00„Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia”
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Katowice2019-12-13 14:00:00„PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU” na 2020 r.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze"
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17
Kwota konkursu: 120 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (narkomania)
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Rybnik2019-12-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (alkohol)
Kwota konkursu: 340 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 2 320 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności.
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 205 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-11 09:00:00Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-13 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2019-12-13 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.
Kwota konkursu: 486 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Miasto Niepołomice2019-12-06 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Niepołomice
Kwota konkursu: 1 720 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2019-12-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi - zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 466 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Powiat GostyńskiKonkurs ciągłyZARZĄD POWIATU GOSTYŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert ZARZĄD POWIATU GOSTYŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostyńskiego w 2020 r.
Kwota konkursu: 120 120.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

11600

ofert złożonych

1200

ogłoszonych konkursów

45

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja